ANBI 2021

ANBI-gegevens

1. Uit de statuten

NAAM
Artikel 1.
De statutaire naam is Baptisten Gemeente Haarlem, vastgelegd in de statuten op 22 december 1982.
Zij is gevestigd te Haarlem.
Als kerkgenootschap ingeschreven zes mei negentienhonderd twee en twintig.

FUNDAMENT
Artikel 2.
Op grond van de Bijbel, het enig betrouwbaar getuigenis aangaande de openbaring van God, belijdt de Gemeente, dat Jezus Christus de Zoon van God, haar fundament en Hoofd is. (1 Cor. 3:10, 11, Efeze 1:22).

OPDRACHT
Artikel 3.
De opdracht van de Gemeente is:
a. als lichaam van Christus te wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen is; in samenleving der heiligen elkaar in liefde te verdragen, te dienen en de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes. (Efeze 4:16);
b. 1. getuige te zijn in woord en daad van de Here Jezus Christus;
2. hen, die het evangelie van Jezus Christus aanvaarden, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
3. hen te leren onderhouden alles wat de Here Jezus Christus heeft bevolen. (Mattheus 28 : 19).

UITVOERING.
Artikel 4. De opdracht wordt uitgevoerd door als Gemeente, die de wederkomst van de Here Jezus Christus verwacht:
a. samen te komen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest om: 1. hem te loven, te danken, te aanbidden en voorbede te doen. (1 Timotheus 2 : 1 en 2 Cor.1 : 11); 2. het evangelie te prediken; 3. te dopen door onderdompeling; 4. het avondmaal te vieren; 5. de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. (Efeze 4 : 12);
b. gezamenlijk en/of persoonlijk te getuigen van de Here Jezus Christus in woord en daad;
c. de onderlinge gemeenschap te bevorderen door het creëren van ontmoetingsmogelijkheden in groter en kleiner verband;
d. aandacht te geven aan en zoveel mogelijk mee te dragen in de materiële nood van leden, zustergemeenten en de wereld.

De Baptistengemeente Haarlem maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

2. Fiscaal nummer van de Gemeente is 809075040
RSIN IS 0820 9675 2011
KVK 76441849

3. Contactgegevens
Het postadres van de Gemeente is Oksholm 207, 2133 KV Hoofddorp
secretariaat @ baptistenhaarlem.nl of info @ baptistenhaarlem.nl

4. Bestuurssamenstelling
De raad van de gemeente bestaat uit minstens vijf personen die uit en door de Gemeente worden gekozen.
Er is een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, de voorganger en overige raadsleden.

5. Beleidsplan
De gemeente wil invulling geven aan haar visie: Wij willen een liefdevolle en open gemeente zijn, die in vertrouwen op God en vol van de Heilige Geest getuige is van Jezus Christus. We willen mensen bij Jezus brengen en hen leren Hem te volgen.
In diensten en gesprekskringen wordt gebruik gemaakt van de drieluik Samen Gods missie ontdekken. Het thema voor het seizoen 2019 was Hoop!

Onze kerkdiensten houden we sinds juni 2020 kunnen we terecht in Wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn, Haarlem-Schalkwijk (Europawijk).

We willen plannen ontwikkelen voor pionierswerk in Haarlem. Ook willen we pionierswerk van anderen ondersteunen.

De Baptistengemeente Haarlem maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: link beleidsplan Unie

Het Unie-beleidsplan bevat twee bijlagen.  De link naar bijlage 1 is: Unie beleidsplan bijlage 1
En de link naar bijlage 2 is: Unie beleidsplan bijlage 2

6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Er is op dit moment niemand in dienst.
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. Verslag van de activiteiten
In 2020 werd wekelijks op zondagochtend een kerkdienst gehouden, geleid door een zangleider, waarin ofwel een eigen spreker voorging ofwel een gastspreker of waarin we met elkaar de dienst inhoud gaven. Vanaf half maart tot en met eind mei hadden we geen kerkdienst, vanwege de coronasituatie.
Voor de kerkdiensten op zondagochtend werd ruimte gehuurd in Centrum de Wereld aan de Laan van Berlijn.

8. Financiële verantwoording

 Resultaat 2020Begroting 2021
BATEN  
Vrijwillige giften13.42813.000
Overige ontvangsten71PM
TOTAAL BATEN13.49913.000
LASTEN  
Beloningen sprekers5.9066.000
Huisvesting2.6783.500
Contributies en bijdragen aan derden2.8433.030
Kerkdienst, jeugdwerk, evangelisatie657600
Overige kosten1.2881.300
TOTAAL LASTEN13.37214.430
   
SALDO-127-1.430

9. Toelichting
Kosten voor huisvesting viel lager uit, omdat we 2,5 maand niet hebben gehuurd.
Veel kleinere posten blijven nagenoeg gelijk.
Voor 2021 wordt een tekort verwacht.

10. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1
1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.
GRONDSLAG
Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.
DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b.de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde van de Unie zijn te vinden via de volgende links:
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

Richtlijnen Unie beloningsbeleid: [helaas werk de eerste twee links niet]
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
https://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever