ANBI 2016

ANBI-gegevens

1. Uit de statuten

NAAM
Artikel 1.
De statutaire naam is Baptisten Gemeente Haarlem, vastgelegd in de statuten op 22 december 1982.
Zij is gevestigd te Haarlem.
Als kerkgenootschap ingeschreven zes mei negentienhonderd twee en twintig.

FUNDAMENT
Artikel 2.
Op grond van de Bijbel, het enig betrouwbaar getuigenis aangaande de openbaring van God, belijdt de Gemeente, dat Jezus Christus de Zoon van God, haar fundament en Hoofd is. (1 Cor. 3:10, 11, Efeze 1:22).

OPDRACHT
Artikel 3.
De opdracht van de Gemeente is:
a. als lichaam van Christus te wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen is; in samenleving der heiligen elkaar in liefde te verdragen, te dienen en de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes. (Efeze 4:16);
b. 1. getuige te zijn in woord en daad van de Here Jezus Christus;
2. hen, die het evangelie van Jezus Christus aanvaarden, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
3. hen te leren onderhouden alles wat de Here Jezus Christus heeft bevolen. (Mattheus 28 : 19).

UITVOERING.
Artikel 4. De opdracht wordt uitgevoerd door als Gemeente, die de wederkomst van de Here Jezus Christus verwacht:
a. samen te komen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest om: 1. hem te loven, te danken, te aanbidden en voorbede te doen. (1 Timotheus 2 : 1 en 2 Cor.1 : 11); 2. het evangelie te prediken; 3. te dopen door onderdompeling; 4. het avondmaal te vieren; 5. de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. (Efeze 4 : 12);
b. gezamenlijk en/of persoonlijk te getuigen van de Here Jezus Christus in woord en daad;
c. de onderlinge gemeenschap te bevorderen door het creëren van ontmoetingsmogelijkheden in groter en kleiner verband;
d. aandacht te geven aan en zoveel mogelijk mee te dragen in de materiële nood van leden, zustergemeenten en de wereld.

De Baptistengemeente Haarlem maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

2. Fiscaal nummer van de Gemeente is 809075040
RSIN IS 0820 9675 2011

3. Contactgegevens
Het adres van de Gemeente is Begijnhof 10, 2011 HE Haarlem
secretariaat @ baptistenhaarlem.nl of info @ baptistenhaarlem.nl

4. Bestuurssamenstelling
De raad van de gemeente bestaat uit minstens vijf personen die uit en door de Gemeente worden gekozen.
Er is een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, de voorganger en overige raadsleden.

5. Beleidsplan
De gemeente wil invulling geven aan haar visie: Wij willen een liefdevolle en open gemeente zijn, die in vertrouwen op God en vol van de Heilige Geest getuige is van Jezus Christus. We willen mensen bij Jezus brengen en hen leren Hem te volgen.
In diensten en gesprekskringen wordt gebruik gemaakt van de drieluik Samen Gods missie ontdekken. Het thema voor het seizoen 2015-2016 is Volgen.

De Baptistengemeente Haarlem maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: link beleidsplan Unie

Het Unie-beleidsplan bevat twee bijlagen.  De link naar bijlage 1 is: Unie beleidsplan bijlage 1
En de link naar bijlage 2 is: Unie beleidsplan bijlage 2

6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. Verslag van de activiteiten
In 2015 werd wekelijks op zondagochtend een kerkdienst gehouden, waarin over onze eigen voorganger ds. Paul Wiersma voorging ofwel een gastspreker.
Tijdens de diensten was er voor de kinderen een eigen programma.
In het najaar van 2014 heeft de gemeente het plan opgevat om te gaan verhuizen. Er is een stuurgroep aangesteld om dit proces te leiden. Er is een aantal keer vergaderd om onze wensen vast te stellen en de mogelijkheden te onderzoeken.
In het najaar werd in de diensten en in de gesprekskringen het thema Volgen uitgewerkt.

8. Financiële verantwoording

Resultaat 2015

Begroting 2016

BATEN
Vrijwillige giften

41.830

44.000

Collecten

3.833

4.000

Overige ontvangsten

390

380

TOTAAL BATEN

46.053

48.380

LASTEN
Beloningen voorganger, koster, sprekers

50.350

52.000

Huisvesting

8.520

4.200

Contributies en bijdragen aan derden

4.499

4.025

Kerkdienst, jeugdwerk, evangelisatie

1.645

2.450

Overige kosten

4.580

3.970

TOTAAL LASTEN

69.594

66.645

TEKORT

23.541

18.265

9. Toelichting
De verwachte huisvestingkosten zijn in 2016 lager dan in 2015.
De kosten voor beloningen gaan omhoog.
Op enkele posten wordt een bezuiniging toegepast.

10. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1
1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.
GRONDSLAG
Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.
DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b.de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde van de Unie zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
hhttp://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

Richtlijnen Unie beloningsbeleid:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever